Regulamin korzystania z platformy

www.pyraproject.pl/e-learning

 

§1. Przedmiot regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług korepetytorskich świadczonych za pomocą wirtualnej platformy edukacyjnej dostępnej pod adresem pyraproject.pl/e-learning, zwanej dalej „Platformą”, będącej własnością firmy PYRA PROJECT Martyna Gabrych-Orzechowska z siedzibą w Poźrzadle Wielkim, zwanej dalej „Organizatorem”.
 1. Przystąpienie do korzystania z Platformy korepetytorskiej jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2. Słownik pojęć

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 • Organizatorze oraz Administratorze danych osobowych – należy przez to rozumieć PYRA PROJECT Martyna Gabrych-Orzechowska z siedzibą w Poźrzadle Wielkim 31, Regon 387283972, NIP 2530323605;
 • Kliencie – należy przez to rozumieć podmiot, który zakupił u Organizatora, korepetycje językowe lub karnet na korepetycje językowe z przeznaczeniem dla siebie lub osób trzecich;
 • Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę posiadającą konto na Platformie i korzystającą z zasobów Platformy;
 • Administratorze Platformy – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Organizatora do zarządzania zasobami Platformy i odpowiedzialną za komunikację z Użytkownikami Platformy;
 • Platformie e‐learningowej – należy przez to rozumieć stronę internetową pyraproject.pl/e-learning, na której znajdują się korepetycje e‐learningowe;
 • korepetycje e‐learningowym – należy przez to rozumieć darmowe materiały dydaktyczne zamieszczone na Platformie lub podlegające określonej opłacie.
 • treści cyfrowych – treści dostarczone po zakupie dostępu do danego kursu językowego

§ 3. Prawa autorskie

Wszelkie zdjęcia, teksty, wykresy, opracowania, programy korepetytorskie i wszystkie inne materiały zamieszczone na stronach Platformy (poza przekierowaniami do artykułów i filmów na zewnętrznych stronach) podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych przepisami prawa i w niniejszym Regulaminie. Nie jest dozwolone rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronach Platformy przez jej użytkowników.

Wykorzystywane w kursach materiały i filmy osób trzecich podlegają uzasadnionemu użyciu w celach edukacyjnych oraz zostały wykorzystane na zasadzie Prawa cytatu. Który brzmi następująco:

Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości.

§ 4. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych 

 1. Stosownie do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych Użytkownika jest PYRA PROJECT Martyna Gabrych-Orzechowska z siedzibą w Poźrzadle Wielkim. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umów oraz wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim. Zakres przetwarzania i czas przechowywania wynika z regulacji prawnych. Każda osoba fizyczna ma prawo wglądu do

swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczania przetwarzania, przesyłając wniosek na adres martyna@pyraproject.com.

 1. Logując się na Platformie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez
 1. Użytkownik potwierdza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania, oraz że podanie danych jest dobrowolne.
 1. Uzyskane dane nie będą ujawniane i przekazywane osobom trzecim, z pominięciem sytuacji, gdy przekazanie danych jest wymagane przepisami prawa.
 1. Akceptując postanowienia Regulaminu, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) Organizator może przetwarzać bez zgody Użytkownika jego dane niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania stosunku prawnego, konieczne ze względu na właściwość świadczonej drogą elektroniczną usługi, tj.:

1)  imię i nazwisko Kursanta,

2) data urodzenia Kursanta,

3) adres poczty elektronicznej Kursanta,

4) telefon kontaktowy Kursanta.

§ 5. Warunki zakupu korepetycji e-learningowych

 1. Korepetycje podlegają sprzedaży detalicznej i zbiorczej w postaci karnetów.
 1. Szczegółowy cennik korepetycji e-learningowych i korepetycji z trenerem jest dostępny w zakładce „Kursy językowe”.
 1. Kursy językowe udostępniane są użytkownikowi na Platformie po uiszczeniu opłaty.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do opłaty kursu nawet jeśli otrzyma dostęp do treści na platformie w przypadku gdy w momencie składania płatności zostanie ona anulowana przez użytkownika.
 3. Jeśli użytkownik zakupił kurs przez bramkę płatności oraz płatność została zarejestrowana w banku Użytkownika pomimo to nie otrzymał dostępu do zakupionych materiałów proszony jest o niezwłoczny kontakt pod adresem jacek@pyraproject.com w celu weryfikacji oraz dodania do zakupionego kursu. 

§ 6. Wymogi techniczne

 1. Wymogi techniczne komputera dla prawidłowego korzystania z zasobów Platformy to:


1) dostęp do Internetu,

2) aktualna przeglądarka: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrome,

3) gniazdo słuchawkowe lub głośniki,

4)  aktywne konto e‐mail.

5) Zalecany komputer stacjonarny lub laptop – Administrator nie gwarantuje poprawności w działaniu platformy na urządzeniach mobilnych (tablet, telefon komórkowy, smartwatch itp.) Funkcjonowanie platformy na takich urządzeniach może być uzależnione od indywidualnych preferencji i ustawień urządzeń przez Użytkownika.

 1. Korzystanie ze wszystkich możliwości Platformy wymaga włączenia obsługi plików cookies (ciasteczek).
 1. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z funkcjonowaniem Platformy szkoleniowej Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem serwisu: jacek@pyraproject.com, który podejmie odpowiednie kroki w celu umożliwienia Użytkownikowi prawidłowego korzystania z Platformy i udziału w korepetycjach
 2. Administrator zaleca przed zakupem kursów skorzystanie z darmowych kursów dostępnych na platformie, aby poznać zastosowane metody oraz funkcjonalność serwisu.
 
§ 7. Tryb zgłoszeń
 
 1. Zgłoszenia na korepetycje e-learningowe dokonuje się na stronie www.pyraproject.pl/e-learning za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego w zakładce “Rejestracja studenta”.
 
 1. Użytkownik otrzymuje dostęp do zamówionych kursów/szkoleń po uprzednim dokonaniu opłaty. Na adres e‐mailowy wskazany    w zgłoszeniu    zostanie     przesłana    wiadomość     informująca    o     udostepnieniu kursów/szkoleń na Platformie. Jeśli bramka płatności nie zrealizuje płatności z powodu od Administratora niezależnych (anulowanie transakcji, brak środków na koncie itp.) a Użytkownik otrzyma dostęp do platformy mimo braku płatności jest on zobowiązany do poinformowania Administratora i rozliczenia za zakupiony kurs
 2. W przypadku niemożności utworzenia konta przez użytkownika z powodu technicznych lub zabezpieczeń anty-spamowych proszony jest o kontakt mailowy na jacek@pyraproject.com w celu utworzenia konta Użytkownika przez Administratora.


  § 8. Zasady uzyskania dostępu do szkolenia

 1. Dostęp do kursów/szkoleń jest ograniczony czasowo, szczegółowe zasady korzystania z danego kursu/szkolenia określone są w jego opisie.
 1. Korzystanie ze wszystkich zasobów Platformy wymaga zalogowania się (po wcześniejszej rejestracji). Rejestracja Użytkownika obejmuje:

1) zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu,

2) prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Platformy niezwłocznie po dokonaniu płatności za pośrednictwem bramki płatniczej. Jeśli bramka płatności nie zrealizuje płatności z powodu od Administratora niezależnych (anulowanie transakcji, brak środków na koncie itp.) a Użytkownik otrzyma dostęp do platformy mimo braku płatności jest on zobowiązany do poinformowania Administratora i rozliczenia za zakupiony kurs.

 1. PYRA PROJECT Martyna Gabrych-Orzechowska nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych Użytkownika podanych w trakcie rejestracji. Zarejestrowany Użytkownik może w dowolnej chwili modyfikować/usuwać swoje dane zawarte w zakładce

„Moje konto”.

 1. PYRA PROJECT Martyna Gabrych-Orzechowska ma prawo odmowy zarejestrowania dowolnego użytkownika i/lub zablokowania konta użytkownika, który narusza postanowienia niniejszego regulaminu. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje rekompensata z tytułu braku dostępu do opłaconych kursów.
 2. Użytkownik będzie informowany mailowo o wszelkich zmianach i postępach w kursie, który został przez niego opłacony.
 
 1. PYRA PROJECT Martyna Gabrych-Orzechowska administruje kontami w dni robocze w godzinach 8:00–16:00.
 2. Proszę mieć na uwadze, że podany czas trwania kursu w jego opisie oraz na certyfikacie uwzględnia szacowany czas pracy własnej studenta poświęcony na naukę z dostarczonych materiałów oraz czas na zrealizowanie poszczególnych punktów kursów. 
 

§ 9. Zasady korzystania z platformy szkoleniowej

 1. Niedopuszczalne jest umieszczanie na Platformie treści politycznych, sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (w szczególności o charakterze rasistowskim, pornograficznym lub w inny sposób obrażającym dobre obyczaje) oraz treści naruszających prawa osób trzecich. W przypadku, gdy Użytkownik napotka na Platformie powyżej wymienione treści, powinien niezwłocznie powiadomić o powyższym Administratora Platformy.
 1. Nie jest dozwolone podejmowanie działań powodujących zmiany w sposobie i formie pozycjonowania i prezentowania materiałów na Platformie, jak również podejmowanie jakichkolwiek działań zakłócających funkcjonowanie Platformy.
 1. Administrator Platformy ma prawo zablokowania dostępu do Platformy użytkownikom naruszającym niniejszy Regulamin, zamieszczającym treści lub podejmującym działania określone w powyższym ustępie.
 1. Użytkownik nie ma prawa udostępniać osobom trzecim loginu i hasła umożliwiającego korzystanie z Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć hasło i login w sposób uniemożliwiający poznanie ich przez osoby trzecie. W przypadku naruszenia powyższych postanowień Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania tych osób, a Administrator Platformy ma prawo zablokować dostęp takiego Użytkownika do Platformy.
 1. W razie zablokowania dostępu do Platformy z przyczyn określonych w niniejszym paragrafie Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu uiszczonej opłaty.

§ 10. Odpowiedzialność organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie po stronie Użytkownika jakichkolwiek szkód spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez niego z Platformy szkoleniowej, w tym za utratę danych, opóźnienia w otrzymaniu danych lub opóźnienia w przesyłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu usług, spowodowanymi przez czynniki od Organizatora niezależne.
 
 1. Za czynniki niezależne uważa się w szczególności:

1) awarie transmisji lub łączy telefonicznych (w tym międzynarodowych), obciążenia łączy, brak dostępu do sieci operatorów krajowych i zagranicznych lub nieprawidłowości w działaniu takich operatorów telekomunikacyjnych,

2) przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz awarie urządzeń technicznych i inne tego typu okoliczności, za które odpowiedzialni są dostawcy usług i operatorzy telekomunikacyjni lub siła wyższa, rozumiana jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna, za którą Organizator nie odpowiada,

3) konieczne przerwy eksploatacyjne, remontowe oraz inne przerwy o charakterze technicznym.

§ 11. Reklamacje

 1. Klient może reklamować zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, zgłaszając dysfunkcje Organizatorowi za pośrednictwem poczty e‐mail, wysyłając wiadomość na adres jacek@pyraproject.com
 
 1. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, lub obsługi platformy, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco za pośrednictwem Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.
 
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także dokonywania zmian i oddziaływania w każdy inny sposób na stronę techniczną Konta w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.
 
 1. Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy wyłącznie do czasu aktywacji zakupionego kursu, który następuje natychmiastowo po dokonaniu transakcji przez bramkę płatności.
 
 1. Użytkownik dokonując zakupu potwierdza, że Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.
 

§ 12. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 1. Użytkownikom, którzy ukończyli płatne korepetycje e-learningowe, wystawiane jest odpowiednie zaświadczenie o jego ukończeniu w postaci elektronicznego certyfikatu dostępnego w zakładce „Moje kursy”.
 
 1. Użytkownikom, którzy nie ukończyli kursu (nie zaliczyli testu), nie przysługuje zaświadczenie.
 
 1. Użytkownik chcący otrzymać certyfikat przesyłką kurierską lub w inny niestandardowy sposób jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Organizatora drogą mailową na adres martyna@pyraproject.com i pokryć koszty tej przesyłki.
 

§ 13. Forma i warunki zaliczenia korepetycji e-lerningowych 

 1. Warunkiem zaliczenia przedmiotu  jest  uzyskanie całościowej  pozytywnej  oceny z ćwiczeń, quizów. Materiał omawiany na lekcjach powinien być egzekwowany podczas Quizów zaliczeniowych poszczególne tematy.
 1. Przeliczenia procentowe poprawnych odpowiedzi na skalę ocen przedstawiają się następująco:

§ 14. Warunki świadczenia usługi Newsletter

 • Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności zapisywania się do Newslettera.
 • Zapisanie się usługi Newslettera jest dobrowolne.
 • Zapisanie się do usługi Newslettera jest nieodpłatne.
 • Wymagania techniczne związane z usługą Newsletter:
  • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 • Warunki świadczenia usługi Newsletter:
  • podanie w formularzu elektronicznym indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
  • weryfikacja podanego konta pocztowego e-mail poprzez uruchomienie przesłanego na nie odnośnika,
  • wyrażenie zgody na otrzymywania powiadomień e-mail,
 • Zakres usługi Newsletter:
  • powiadamianie o nowych aktualnościach, wpisach, konkursach, i innych akcjach promocyjnych związanych z usługami Serwisu,
  • powiadamianie o akcjach promocyjnych partnerów Serwisu (wiadomości Marketingowe),
 • Wypisanie się z usługi Newsletter:
  • Każdy Usługobiorca zapisany do usługi Newsletter ma możliwość samodzielnego wypisania się z Usługi.
  • Usługobiorcy mogą to uczynić poprzez link umieszczony w każdej przesłanej wiadomości e-mail.
  • Wypisanie się z usługi Newsletter skutkuje usunięciem podanego adresu e-mail z bazy Usługodawcy.


§ 15. Postanowienia końcowe

 1. PYRA PROJECT Martyna Gabrych-Orzechowska zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony użytkownikom na stronach Platformy.

Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w Regulaminie, jeżeli korzysta w jakikolwiek sposób z zasobów Platformy.

 1. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z W przypadku chęci cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych i braku akceptacji Regulaminu Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Administratora serwisu (martyna@pyraproject.com).
 
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
Skip to content